ఇండియా బర్డ్ రేస్…

బెంగుళూరు లో ఇండియా బర్డ్ రేస్ నిర్వహిస్తున్నారు.
ఉత్సాహం ఉన్నవాళ్లు ఎవరయినా ఇందులో పాల్గొనవచ్చు. ప్రవేశం ఉచితం.