జనవరి 24, 2007

ఇండియా బర్డ్ రేస్…

Posted in ఇండియా బర్డ్ రేస్ వద్ద 6:16 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

బెంగుళూరు లో ఇండియా బర్డ్ రేస్ నిర్వహిస్తున్నారు.
ఉత్సాహం ఉన్నవాళ్లు ఎవరయినా ఇందులో పాల్గొనవచ్చు. ప్రవేశం ఉచితం.