డిసెంబర్ 13, 2009

SaaS – సాఫ్ట్‌వేర్ ఒక సర్వీసు లాగా…

Posted in టెక్నాలజీ, సర్వీసు, సాంకేతికం, సాఫ్ట్‌వేర్, SaaS వద్ద 2:30 సా. ద్వారా Praveen Garlapati